22 January, 2016

Selecting an item in Photoshop and change color.


Dostępne narzędzia w przyborniku:

Available tools in the toolbox:


Ja będę używała lasso
Rodzaj lassa wybieramy klikając prawym przyciskiem na ikonę.

I'll be used a lasso
Type lasso select by right-clicking on the icon.Przybliżam zdjęcie

KOMENDY KLAWIATUROWE 

ctrl + ''+''  przybliża
ctrl + ''-'' minus oddala

Zaznaczam ...

I draw pictures
KEY COMMANDS
CTRL + '' + '' closer
CTRL + '' - '' less away
Selects ...


Pojawia nam się migocząca obwódka.
Super, ale co z tego skoro nadal wycięłam źle? 

Czas to naprawić, opcją popraw krawędź !

It appears we flickering border.
Great, but what if I cut still wrong?


Time to fix it, fix option edge!
Przejeżdżamy pędzlem na krawędziach.
Następnie przestawiamy w opcjach, żeby nasza krawędź była idealnie zaznaczona.

We pass a brush on the edges.

Then we set in the options that our edge is perfectly selected.


Zatwierdzamy i nadal mamy migoczącą obwódkę.
Możemy użyć pędzla i pokolorować, zmienić krycie warstwy.
Jeśli chcemy wyciąć zaznaczony element klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wytnij.

Jak już pokolorujemy obiekt, klikamy u góry w opcjach na :
zaznaczenie • brak

We approve and still have flickering border.
We can use a brush and color, change the opacity of the layer.
If we want to cut the selected item, click on it with the right mouse button and cut.

As already be colored object, click at the top of each option on:

select • No
1 comment:

Dziękuję za miły komentarz i słowa :)
Thank you for your kind comments :)


~ Patrycja (photoopassion)