06 March, 2016

Shooting modes in digital cameras (M, A, P, S)

Shooting modes in digital cameras (M, A, P, S)

W aparata w cyfrowych wyróżniamy cztery podstawowe tryby fotografowania. (M,A,P,S) Zapewne każdy z nas zastanawiał się który z nich jest dla niego najlepszy oraz który tryb trzeba używać przy odpowiednich sytuacjach.

In the digital camera we can distinguish four basic shooting modes. (M, A, P, S) Probably each of us wondered which one is the best for him, and which mode you have to use the appropriate situations.

Typ P - litera która go oznacza wywodzi się z nazwy program lub programowa automatyka. W tym trybie aparat działa bardzo podobnie tak jak w trybie automatycznym, ponieważ sam dobiera potrzebny czas naświetlania oraz przysłonę. Różnica między trybem automatycznym a trybem program jest taka, że w trybie program możemy zmieniać istniejące proporcje pomiędzy czasem a przesłoną. Trzeba jednak pamiętać żeby nasze zdjęcie było idealnie doświetlone, czyli tak zwana poprawna ekspozycja zdjęcia. Musimy ustawić dokładnie 3 parametry: czas, przysłonę oraz czułość ISO. W trybie program możemy uzyskać piękne rozmycie tła jeśli otworzymy przysłonę bardzo szeroko a zarazem zmniejszymy czas naświetlania, czyli przez otwór przysłony padać będzie więcej światła ale zdjęcie będzie naświetlane o wiele krócej. Tryb ten nie wymaga dużej wiedzy Jeżeli chcemy go zastosować pamiętajmy żeby przed zrobieniem zdjęcia zastanowić się nad odpowiednimi ustawieniami. 

Tryb A - tryb ten oznacza priorytet przysłony. tSami ustawiamy przysłonę, która nas interesuje aparat dobiera do niej resztę ustawień. Tryb pozwala na pełną kontrolę nad głębia ostrości jak i również nad stopniem rozmycia planu. Często używamy go do wykonywania portretów. Jeśli chcemy mieć pięknie rozmyte tło, ustawiamy przysłonę na przykład na wartość f /1.8 a aparat sam dobierze resztę parametrów tak, aby nasze zdjęcie było odpowiednio doświetlone. Natomiast gdy fotografujemy krajobrazy bądź architekturę ustawiamy przysłonę między f/16 a f/22 jeśli chcemy mieć wszystkie elementy ostre. Program A  nie daje nam żadnej kontroli nad czasem naświetlania, więc jeśli przysłonę dobierzemy zbyt małą nasze zdjęcie może zostać rozmyte. Używanie trybu wymaga pewnej wprawy oraz przewidywania efektów.

Tryb S - Specjalistyczny tryb od szybkości. W trybie S możemy kontrolować czas. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku trybu A .Nazwa wywodzi się od angielskiego słowa ''Shutter''czas otwarcia migawki. W tym trybie ustawiamy czas naświetlania a aparat dobiera resztę parametrów . Pamiętajmy że krótkie czasy oznaczają zamrożenie ruchu natomiast długie pozwalają ukazać ruch i dynamikę: na przykład jazdę samochodu. Dynamika na zdjęciu może nam się przydać również gdy fotografujemy górski potok ewentualnie fale morskie. W takich sytuacjach powinniśmy korzystać ze statywu jeżeli chcemy uzyskać poruszanie samej wody a nie całego kadru tryb S wykorzystywany  jest w fotografii sportowej kiedy fotograf boi się używać w pełni manualnego trybu M. Tryb  daje całkowitą kontrolę nad czasem ale nie nad wartością przysłony czyli rozmyciem. 

Tryb M - jak sama nazwa wskazuje tryb manualny. Nie jest przeznaczony dla początkujących fotografów. Sami ustawiamy wszelkie parametry: przysłonę, czas oraz ISO. Automatyka aparatu nie ma tutaj żadnego wpływu na parametry zdjęcia, więc każde źle wykonane zdjęcie jest winą osoby która je robiła. Często aparat informuje nas czy na danych ustawieniach zdjęcie będzie prześwietlone czy niedoświetlone (światłomierz). Trzeba jednak pamiętać, że przy zmiennych warunkach oświetleniowych bardzo trudno jest na bieżąco poprawiać parametry. Przed wykonaniem fotografii powinniśmy sprawdzić czy zdjęcie na pewno będzie dobrze wyglądało należy wówczas wykonać zdjęcia testowe. Tryb M ma zastosowanie w fotografii studyjnej gdzie oświetlenie nie zmienia się zbyt szybko, czyli warunki oświetleniowe są dla nas stałe i nie zmienne.
Type P - the letter that it is derived from the name of a program or software automation. In this mode, the camera works very similarly as in automatic mode, because it selects the necessary shutter speed and aperture. The difference between automatic mode and the program is that the program mode, you can change the existing balance between time and iris. But keep in mind that our hotel was perfectly lit, the so-called correct exposure image. We must set exactly 3 parameters: time, aperture, and ISO. During the program, we get a beautiful background blur if you open the aperture very wide and at the same time will reduce the exposure time, ie the aperture will fall more light but the picture will be explained with much shorter. This mode does not require much knowledge if we want to apply it to remember before shooting to consider the appropriate settings.

A mode - This mode is aperture priority. tSami set the aperture, we are interested in the camera adjusts to the rest of the settings. Mode allows full control over depth of field as well as on the degree of blurring of the plan. We often use it for portraits. If we want to have a beautifully blurred background, set the aperture, for example, the value of f /1.8 and the camera itself selects the rest of the parameters so that our image was properly lighted. In contrast, when shooting landscapes or architecture set the aperture between f / 16 and f / 22 if you want to have all the elements sharp. A program does not give us any control over exposure time, so if we choose too small aperture our picture may be blurred. Using requires some practice and predicting outcomes.

Mode S - Specialist mode of speed. In S mode, we can control time. Quite in contrast to the mode A .Nazwa derives from the English word '' Shutter''czas shutter speed. In this mode, you set the shutter speed and the camera selects the rest of the parameters. Let us remember that the short times mean freeze motion while long allow to show movement and dynamics: for example driving a car. The dynamics of the picture may be useful to us also when photographing mountain stream or ocean waves. In such situations, we should use a tripod if you want to get the movement of the water itself and not the entire frame mode S is used in sports photography where the photographer is afraid to use full manual mode M. Mode gives you total control over time but not over the aperture or defocusing.


M mode - as the name indicates manual mode. It is not intended for novice photographers. Sami set any parameters: aperture, time and ISO. Automatic camera is not here no effect on the images, so every wrong picture taken is the fault of the person who did it. Often the camera tells you if the data settings picture will be overexposed or underexposed (meter). But keep in mind that with variable lighting conditions it is very difficult to keep correct parameters. Before shooting should check whether the image will certainly look good then you must perform test shots. M-Mode is used in studio photography where the lighting does not change too quickly, or lighting conditions for us are fixed and not variable.

No comments:

Post a Comment

Dziękuję za miły komentarz i słowa :)
Thank you for your kind comments :)


~ Patrycja (photoopassion)